Professor

 • Chikumoto Noriko

Specially Appointed Professor

 • Yamamoto Kazuhisa
 • Ishino Masato
 • Fuji Hiroshi
 • Manabe Yoshio
 

Specially Appointed Researcher

 • Higashikawa Masahiro
 • Minemoto Hisashi

M2

 • Okamoto Hiyori
 • Tsuruta Tomoyuki

B4

 • Oda Hidetoshi
 • Kamei Shougo

Associate professor

 • Fujioka Kana